Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bistroatrion.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 

A. Postanowienia ogólne 

 1. 1. Regulamin niniejszy jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Regulamin zawiera zasady oraz warunki korzystania ze sklepu internetowego, zamieszczonego pod domeną bistroatrion.pl w szczególności zakupu towarów oraz dokonywania rezerwacji online. 
  2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną (dalej zwanym właścicielem sklepu internetowego/sprzedawcą/usługodawcą/spółką) jest Anna Gorzawska-Remogna, Adam Zawisza prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą Bistro Atrion S.C. Anna Gorzawska-Remogna, Adam Zawisza z siedzibą w Tychach (43-100), przy ul. Towarowej 23, NIP 6462933858, REGON 243546475, biuro@bistroatrion.pl, tel.664 954 922.
  3. 
  Informacje zamieszczone w sklepie, w tym opisy, prezentacje towarów, ceny itp. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 1. 4. Klient składa zamówienie dokonując wyboru towarów, podając wymagane dane, wybierając sposób zapłaty oraz zatwierdzając wybór przy zastosowaniu opcji „kupuję i płacę”, co stanowi złożenie przez klienta oświadczenia woli o nabyciu wybranych towarów. 
 1. 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez sklep przyjęcia tej oferty, po spełnieniu warunków wskazanych w regulaminie. 
 1. 6. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez klienta, jest uprzednie zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności sklepu. 
 1. 7. Regulamin oraz dokument polityki prywatności udostępniane są nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez ich udostępnienie w procesie składania przez klienta zamówienia. Regulamin sklepu i dokumentu polityka prywatności udostępniane są również na żądanie klienta. Regulamin oraz polityka prywatności dostępne są do pobrania z adresu https://bistroatrion.pl/regulamin, https://bistroatrion.pl/polityka-prywatnosci 
 1. 8. Klientem (użytkownikiem sklepu) jest osoba korzystająca ze sklepu będąca osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych pod warunkiem posiadania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie zakupu online i korzystania z treści cyfrowych. 
 2. 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z konta i zakupionych treści online wyłącznie osobiście.

B. Usługi elektroniczne

 1. 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego to: 
 • komputer z procesorem Intel® lub AMD®, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 1280×1024, przeglądarka stron internetowych 
 • klawiatura lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy rejestracyjnych i zamówienia 
 • podłączenie do sieci Internet 
 • dostęp do poczty elektronicznej 
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
 1. W sklepie wykorzystywane są pliki cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje polityka prywatności dostępna na stronie sklepu.

C. Funkcjonowanie usług, reklamacje

 1. 2. Sprzedawca podejmuje wszelkie czynności mające na celu sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie sklepu. Możliwe jest jednak wystąpienie przerw technicznych w działaniu sklepu, spowodowanych w szczególności koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, aktualizacji oprogramowania, modernizacyjnych itp. 
 1. 3. Co do zasady składanie zamówień w sklepie możliwe jest o dowolnej porze, każdego dnia, włączając pory nocne i dni wolne od pracy, niemniej jednak realizacja zamówień następuje wyłącznie w godzinach otwarcia restauracji Bistro Atrion, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30. 
 1. 4. Klientom przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach sklepu, np. w przypadku usterek w funkcjonowaniu sklepu, przerw w dostępności świadczonych usług, jak również w przypadku wadliwości samego zamówienia.  
 1. 5. Reklamacje w związku z wadliwym świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w razie wadliwości samego zamówienia klient może wnieść w dogodny dla siebie sposób, w szczególności: pisemnie na adres siedziby sprzedawcy, ustnie, poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie. 
 1. 6. W reklamacji należy podać swoje dane oraz opis wadliwości świadczonej usługi, możliwie z datą i godziną jej zaistnienia. W każdym przypadku klient powinien podać adres (pocztowy, poczty elektronicznej), na który ma zostać wysłana odpowiedź w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji. 
 1. 7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. W szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony o czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 30 dni, o czym klient zostanie poinformowany. 
 1. 8. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi w takiej formie i za pośrednictwem takiego kanału komunikacji, w jakim reklamacja została złożona, chyba że klient wyraźnie wybierze inny sposób komunikacji. W przypadku reklamacji wniesionej telefonicznie, bądź ustnie jest ona potwierdzana poprzez wysłanie klientowi wiadomości e-mail na wskazany adres, bądź w formie pisemnej. 
 1. 9. W przypadku niedokładnego, niepełnego określenia w reklamacji zaistniałej usterki, bądź wadliwości, sprzedawca zwróci się do klienta o uzupełnienie zgłoszenia. Termin na rozpatrzenie reklamacji ulega wówczas wydłużeniu o czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi przez klienta.

   

D. Zamówienia, płatności, zawarcie umowy

 1. 1. Zamówienia mogą być składane przez klienta wyłącznie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza wraz z podaniem swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru kontaktowego oraz adresu skrzynki poczty elektronicznej. 
 1. 2. Ceny towarów podawane są jako ceny brutto, tj. zawierające podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej stawce, w zależności od rodzaju zakupionego towaru. W cenie towarów nie są ujęte inne koszty, które zobowiązany jest ponieść klient, w szczególności w cenie nie jest ujęty koszt dostawy (o ile taki wystapi). Klient w toku realizacji zamówienia nie ma możliwość wyboru sposobu dostawy, bowiem zamówienia realizowane są wyłącznie stacjonarnie w restauracji Bistro Atrion, wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30. 
 1. 3. Ceny towarów, jak i koszty dostawy mogą ulegać zmianie bez podawania terminu i przyczyny. Klientów obowiązują każdorazowo ceny aktualne w chwili składania zamówienia. 
 1. 4. Warunkiem złożenia przez klienta zamówienia jest dokonanie wyboru towarów, wskazanie ich ilości oraz dodanie ich do koszyka. W celu złożenia zamówienia w odniesieniu do towarów umieszczonych w koszyku, klient musi wybrać opcję „przejdź do koszyka” a następnie w zakładce koszyk, zaakceptować dostępną formę płatności oraz sposób odbioru/dostawy, a następnie przejść dalej (opcja „kupuję i płacę”). Wybranie tej opcji jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta zamówienia tj. oświadczenia o nabyciu wybranych towarów znajdujących się w koszyku.  
 1. 5. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez klienta jest złożenie przez klienta oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności, poprzez zaznaczenie okienka (checkbox). 
 1. 6. Po wybraniu opcji opcja „kupuję i płacę”, klient nie ma już możliwości samodzielnego modyfikowania treści zamówienia. W przypadku gdyby na tym etapie klient dostrzegł błąd w danych podanych zamówieniu, zarówno identyfikujących klienta jak i danych dotyczących towarów, klient winien się niezwłocznie skontaktować ze sklepem. 
 1. 7. Po wybraniu opcji „opcja „kupuję i płacę”, klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail, informującą o otrzymaniu przez sklep zamówienia. Informacja o otrzymaniu zamówienia nie jest równoznaczna z potwierdzeniem zamówienia klienta, a jedynie wskazuje że zamówienie wpłynęło i podejmowane są czynności do jego realizacji, w tym sprawdzenie dostępności towarów. 
 1. 8. Warunkiem potwierdzenia przez sklep zamówienia, a tym samym przyjęcia oferty klienta, jest uprzednie dokonanie przez klienta płatności za zamówione towary. Brak dokonania płatności jest równoznaczny z rezygnacją przez klienta z zamówienia, a zamówienie nie będzie dalej przetwarzane i zostanie w systemie anulowane z upływem wskazanego terminu do zapłaty. 
 1. 9. W przypadku gdyby w toku kompletowania zamówienia okazało się, że całość/część wybranych przez klienta towarów nie jest dostępna, chwilowo/trwale, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail. Wówczas stosownie do decyzji klienta, klient może podtrzymać zamówienie w zakresie towarów dostępnych (lub ich części), usuwając z zamówienia towary niedostępne albo anulować całe zamówienie. 
 1. 10. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych powyżej i jednocześnie w przypadku dokonania przez klienta płatności tytułem całości zamówienia, klient odpowiednio otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonej ceny w całości (w przypadku anulowania całości zamówienia) lub w części (w zakresie towarów usuniętych z zamówienia). 
 1. 11. W przypadku gdy klientem jest przedsiębiorca, nie mają zastosowania art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego. 
 1. 12. Dokonana sprzedaż jest dokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą, stosownie do żądania klienta. Klient, w przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury, wyraża jednocześnie zgodę na stosowanie i przesyłanie przez sklep faktur elektronicznych na podany przez klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku wyboru paragonu, klient na żądanie będzie mógł otrzymać fakturę w terminie trzech miesięcy od dnia wystawienia paragonu. 
 1. 13. Płatności dokonywane są za pomocą platformy PayU. Regulaminy funkcjonowania tej platformy dostępne są dla użytkownika pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.Dokonując zakupu online użytkownik potwierdza także zapoznanie się z tymi regulaminami. 

E. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż z uwagi na fakt, iż zamówione przez niego produkty, mają krótki termin przydatności do spożycia, nie jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny z restauracją. 
 1. 2. Spółka jest uprawniona do odstąpienia od umowy, w przypadku: 
 1. 3. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy, 
 1. 4. dezaktualizacji zamieszczonej oferty w sytuacji, gdy klient nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Restaurację, 
 1. 5. przekazania przez klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu dostawy.

   

F. Postanowienia końcowe

 1. 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad odnoszących się do plików cookies są zawarte w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym na stronie internetowej sklepu pod adresem https://bistroatrion.pl/polityka-prywatnosci 
 1. 2. Podstawą niniejszego regulaminu są przepisy powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm., ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.). 
 1. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności powołane wyżej ustawy. Obowiązuje jurysdykcja prawa polskiego i właściwość sądów polskich. 
 1. 4. Sprzedawca dopuszcza wprowadzanie zmian w treści regulaminu, w szczególności ze względu na: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu funkcjonowania sklepu internetowego, w tym wprowadzenie czy też rezygnację z usług, zmianę sposobu płatności, dostaw. 
 1. 5. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć między stronami (sklepem i klientem) zawisłe między sprzedawcą a klientem będącym przedsiębiorcą, będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca zamieszkania klienta. 
 1. 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2024 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tej daty. 
 1. 7. W przypadku unieważnienia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu mocą orzeczenia sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i są obowiązujące.